Privacy Reglement

Grouwels Daelmans

Inleiding

Grouwels Daelmans streeft er naar diensten te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming.

Daarom willen wij transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en bezoekers van onze website. In dit Privacy Reglement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Grouwels Daelmans de privacyregels, zoals op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal naleven. Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Naam en contactgegevens

Grouwels Daelmans projectontwikkeling B.V.
Looiersgracht 12
6211 JK Maastricht

Telefoonnummer: +31(0)43 210 02 20
Email: info@gd.nl

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, zowel direct als indirect, (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gestelde) persoonsgegevens verzamelen en vastleggen.

Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens van klanten en geïnteresseerden en het IP-adres van de gebruiker . Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om diensten uit te kunnen voeren en/of voor de hieronder beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

De verwerking van persoonsgegevens door ons heeft een aantal doelen:

 • de uitvoering van de opdracht om u correct te informeren over alle vragen t.a.v. ons nieuwbouwproject,
 • serviceverlening en/of nazorg die wij leveren aan onze klanten,
 • de optimalisatie van de klantenservice,
 • marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden over onze nieuwbouw projecten

Ter optimalisatie van de website en diensten worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt.

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend met toestemming voor marketingdoeleinden. Indien u geen prijs op stelt op (direct) marketing, kunt u dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van de link ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de mailings die u van ons ontvangt.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, communicatieve, analytische en overige cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker.

Wij kunnen cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van haar websites te analyseren en/of te optimaliseren;
 • om meer op de gebruiker gerichte (gepersonaliseerde) informatie op haar websites te plaatsen;
 • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service- informatie;
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent onze diensten.

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt.

Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

 • aan de verkopende makelaars, zoals aangegeven op onze site;
 • aan instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van de betalingen;
 • aan door ons ingeschakelde derden in het kader van de marketing, productie en uitvoering van onze producten en diensten;
 • aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van u/de betrokkene;
 • aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van u/de betrokkene of onze rechten te beschermen.

Beveiliging

Wij zullen passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. In het kader van een inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment van ontvangst van de betaling van voornoemd bedrag.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen van het Privacy Reglement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.